การทำกระทง ปี 2563

           นักเรียนได้ลงมือทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ปี 2563 โดยให้นักเรียนทำกระทงจากวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น เช่น ต้นกล้วย ใบตอง ดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการส่งเสริม และปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ในวิธีการทำกระทงขึ้นตามจากจินตนาการของนักเรียนเอง  แล้วตกแต่งด้วยดอกไม้ นักเรียนก็จะได้กระทงไว้ใช้เองในวันลอยกระทง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของไทย