เทคโนโลยี ม.3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามสิทธิในการนำมาใช้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทเรียน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ฯ