ตามประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง เปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  วันที่ 28 มกราคม 2564
       โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของ ศบค. กทม. อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองดำเนินการดังนี้

     1.ตรวจคัดกรองสุขภาพบุตรหลานของท่าน ก่อนมาโรงเรียนทุกวัน หากมีอาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ คัดจมูก (อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส) ขอให้หยุดเรียนและแจ้งครูประจำชั้นทราบ โดยไม่ถือเป็นวันลา

     2.ตอบแบบสอบถามใน Google ฟอร์ม ที่ทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือ

     3.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เช่น หน้ากากอนามัย อย่างน้อย 2 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ ผ้าเช็ดมือ แก้วน้ำ อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เป็นต้น

     4.เน้นย้ำให้บุตรหลานของท่านปฏิบัติตนตามมาตรการตามคู่มือ MPN New Normal อย่างเคร่งครัด ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนและเดินทางกลับบ้านทันทีหลังเลิกเรียน ไม่แวะไปตามสถานที่ต่าง ๆ หากไม่จำเป็น และไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโดยเด็ดขาด