บุคลากรในโรงเรียน

นายศักดิ์ ชนังศรี
พนักงานอาคารและสถานที่

นายอดิศักดิ์ พงษ์สุพรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววิมลทิพย์ อารมณ์
พนักงานธุรการ