บุคลากรในโรงเรียน

นายศักดิ์ ชนังศรี
พนักงานอาคารและสถานที่

นายอดิศักดิ์ พงษ์สุพรรณ
พนักงานธุรการ