นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราคือใคร

เว็บไซต์นี้คือ โรงเรียนวัดชัยมงคล สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ของเราคือ: http://www.watchaimongkol.ac.th ซึ่งทางเราไม่มีการเรียกเก็บข้อมูลใด ๆ จากผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์การใช้

  1. การตอบคำถามประเภทต่างๆ ใช้ในการติดต่อ
  2. การทำเรื่องเข้าศึกษา
  3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารต่าง ๆ
  4. การจัดการสถานภาพการเป็นนักเรียน คะแนนสอบ ชั่วโมงเรียน กิจกรรมนอกห้องเรียน
  5. การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร ใบรับรองประเภทต่างๆ
  6. การให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ การเข้าทำงาน
  7. การให้ข้อมูลที่จำเป็น เช่น รายชื่อนักเรียน
  8. สิ่งที่เกิดจากการจัดทำแผ่นพับ วารสาร เว็บไซต์

หากมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น จะแจ้งให้ทราบเพื่อขอรับการยินยอมก่อนล่วงหน้าเป็นกรณีไป

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนของเรามีการจัดการและควบคุมดูแล มิให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง มีการป้องกันการสูญหาย การลบทิ้ง การแก้ไขข้อมูล รวมถึงการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเคร่งครัด

การสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการสอบถาม การปรึกษา หรือการติเตียนเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของทางโรงเรียน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดชัยมงคล (Watchaimongkol School)  สำนักงานเขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่เลขที่  437  ถนนพระราม 1  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10330
Tel :  02-214 0210   Fax  :  02-214 0210  E-Mail  :  watchai2011@gmail.com