ครูสายพิเศษ

ครูพิศมัย โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ครูกาญจนา บัวลอย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ครูอรอนงค์ คงเทียน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ครูนุสบา บอนประโคน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย