ครูสายพิเศษ

ครูกาญจนา บัวลอย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ครูอรอนงค์ คงเทียน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ครูนุสบา บอนประโคน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูสุพัตรา ปิ่นวิเศษ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูจันทร์เพ็ญ จันทร์เรือง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย