ครูระดับชั้นอนุบาล

ชั้นอนุบาล 1

ครูนิภาภรณ์ เจริญสุขรุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ชั้นอนุบาล 2

ครูวุฒิกุล ไสวทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพี่เลี้ยง

ครูเกษมณี บุตรดี
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

ครูพี่เลี้ยง

ครูทิพรัตน์ ลอยถาด
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง