ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูกิตติภพ เลาหสุวรรณพานิช
ตำแหน่ง ครู คศ.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูอัศม์เดช จารุโสภณ
ตำแหน่ง ครู คศ.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูสุกัญญา ดัชถุยาวัต
ตำแหน่ง ครู คศ.1