คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอลงกรณ์ รุ่งโรจน์วุฒิกุล
(ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

นางพิศมัย โพธิ์ศรี
(รองประธาน)

นางสาวมยุรา เผ่าดี
( กรรมการเลขานุการ )

นายพีรพล กระมล
( กรรมการ )

นายธีระพงษ์  เวียงนนท์
( ผู้ทรงคุณวุฒิ )

นางธันยพร เปรมประสิทธิกุล
( ผู้ทรงคุณวุฒิ )

นางสมใจ ลีลาวัฒน์
( ผู้ทรงคุณวุฒิ )

นายธรรมรัตน์ มะสิมาปะเข
( ผู้แทนองค์กรชุมชน )

พระธวัช ถิรธมฺโม
( ผู้ทรงคุณวุฒิ )

นายณรงค์ศักดิ์ ภูเต้าน้ำ
( ผู้แทนศิษย์เก่า )

นางสาววิภารัตน์ ไชยชมภู
(ผู้แทนกรุงเทพมหานคร)

นางสมใจ ลีลาวัฒน์
(ผู้อำนวยการสถานศึกษา)