ครูและบุคลากร

ระดับชั้นอนุบาล


นางสาวนิภาภรณ์ เจริญสุขรุ่งเรือง
[ ชั้นอนุบาล 1 ]


นางวุฒิกุล ไสวทอง
[ ชั้นอนุบาล 2 ]

ระดับชั้นประถมศึกษา


นางสาวทยิดา วันสุข
[ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ]


นางสาวลัดดา อะรัญ
[ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ]


นางสาวอรอนงค์  คงเทียน
[ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ]


นางสาวจิราพร  จันทยุทธ
[ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ]


นางวุฒิกุล ไสวทอง
[ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ]

นางวุฒิกุล ไสวทอง
[ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ]