ข้อมูลครูและบุคลากร

✪ ครูสายชั้นอนุบาล

t04

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

ครูนิภาภรณ์ เจริญสุขรุ่งเรือง
☀ ครู คศ.3
☀ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

t08

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

ครูวุฒิกุล ไสวทอง
  ☀ ครู คศ.3
  ☀ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

✪ ครูสายชั้นประถมศึกษา

p64-1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูทยิดา  วันสุข
  ☀  ครูผู้ช่วย
  ☀ วิชาเอกภาษาไทย

t010

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูลัดดา อะรัญ
  ☀ ครู คศ.2
  ☀  วิชาเอกภาษาอังกฤษ

t011

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครูอรอนงค์ คงเทียน
  ☀ ครู คศ.2
  ☀ วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา

t26

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ครูจิราพร  จันทยุทธ
  ☀ ครู คศ.2
  ☀ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

t025

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ครูสุกัญญา ดัชถุยาวัตร
  ☀ ครูผู้ช่วย
  ☀ วิชาเอกสังคมศึกษา

p64-2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูชนกสุดา  วาดพิมาย
  ☀ ครูผู้ช่วย
  ☀ วิชาภาษาอังกฤษ

✪ ครูสายชั้นมัธยมศึกษา

t022

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูกิตติภพ เลาหสุวรรณพานิช
  ☀ ครู คศ.1
  ☀ วิชาเอกศิลปะ

t023

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูอัศม์เดช จารุโสภณ
  ☀ ครู คศ.1
  ☀ วิชาเอกดนตรี

t013

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูหนึ่งฤทัย มั่งเลอลักษณ์
  ☀ ครู คศ.2
  ☀ วิชาเอกนาฏศิลป์และการแสดง

✪ ครูสายพิเศษ

t03-1

ครูพิศมัย โพธิ์ศรี
  ☀ ครู คศ.2
  ☀ วิชาเอกคณิตศาสตร์   

t09

ครูกาญจนา บัวลอย
  ☀ ครู คศ.3
  ☀ วิชาเอกประถมศึกษา

t06

ครูพีรพล กระมล
  ☀ ครู คศ.2
  ☀ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

t016

ครูไพรวัลย์ คิ้วสุนทรเนตร
  ☀ ครู คศ.1
  ☀ วิชาเอกคอมพิวเตอร์

pp002

ครูยุวดี อินทยุง
  ☀ ครูผู้ช่วย
  ☀ วิชาคณิตศาสตร์

pp001

ครูสุธินี พูดดี
  ☀ ครูผู้ช่วย
  ☀ วิชาภาษาไทย

✪ บุคลากรอื่น ๆ

t019

ครูเกษมณี บุตรดี
  ☀ พี่เลี้ยง ส 1
  ☀ วิชาเอกสังคมศึกษา

t017

นายอดิศักดิ์ พงษ์สุพรรณ
  ☀ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

t021

นายศักดิ์ ชนังศรี
  ☀ พนักงานสถานที่ บ 1

✪ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สายธาร ผิวเงิน

นางสาวสายธาร  ผิวเงิน
 ☀ สาขาวิชาภาษาไทย
 ☀ คณะครุศาสตร์
 ☀ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วสกาวรัตน์ ตรีธันวา

นางสาวสกาวรัตน์  ตรีธันวา
 ☀ สาขาวิชาภาษาไทย
 ☀ คณะครุศาสตร์
 ☀ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชณันวิชญ์ วัชรจำรัสวัชร์

นายชณันวิชญ์ วัชรจำรัสวัชร์

☀ สาขาสังคมศึกษา
 ☀ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ☀ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม