สื่อ/ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียนด้านสื่อมัลติมีเดีย

อบรมการจัดทำสื่อรณรงค์เกี่ยวกับพิษภัย ผลกระทบของบุหรี่และศิลปะการออกแบบสื่อรณรงค์ ตามโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อโฆษณา รณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ปี 2561 จัดโดยสำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด สำนักอนามัย วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

วัณโรคป้องกันได้ จากนักเรียน โรงเรียนวัดชัยมงคล [ สื่อรณรงค์ป้องกันวัณโรค ปี 2562 ]

ผลงานนักเรียนด้านสื่อกราฟิก