ประกาศผลการเรียนออนไลน์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้ที่

ผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา