เปิดเทอม On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด กทม. ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดชัยมงคล