แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

          เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-9) ยังมีการระบาดในหลายพื้นที่รวมถึงเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ดังนั้นทางโรงเรียนวัดชัยมงคลจึงดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมของผู้เรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับการเรียนวิถีใหม่ New Education ในรูปแบบของ 4 ON ประกอบด้วย Online On Air On Hand และ On Site
          ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนออนไลน์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองกำกับ ดูแล ติดตามให้นักเรียนเรียนออนไลน์ พร้อมทำแบบฝึกหัด ใบงาน ส่งคุณครูตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ