สำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน เกี่ยวกับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

          เนื่องด้วยโรงเรียนวัดชัยมงคล จะขอทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง และนักเรียน    เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจมาประกอบการพิจารณาการเปิดเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยในสภาวะการณ์ปัจจุบัน จึงขอความกรุณาทำแบบสำรวจ ตามลิงค์ที่ส่งมานี้ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. ด้วยครับ
 
*สำหรับผู้ปกครอง
*สำหรับนักเรียน