รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

 • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 •  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนในเขตพื้นที่ 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา 1 ชุด
 • หลักฐานจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายเข้า)
 • หลักฐานการจบชั้นอนุบาล 3 (กรณีเข้ามาเรียน ป.1)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)