มอบรางวัลการประกวดกระทง ปี 2563

         จากการจัดกิจกรรมเทศกาลวันลอยกระทง ปี 2563 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดชัยมงคล ได้จัดแข่งขันการประกวดประดิษฐ์กระทง ให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งผลการประกวด คือ

การประกวดกระทง ระดับชั้นประถมศึกษา
1.เด็กหญิงรุ้งธิดา สมบัติ   ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2.เด็กหญิงทิพวรรณ วิมลพักตร์   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
3.เด็กหญิงปนัดดา โพนสิงห์   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
4.เด็กหญิงฐิติมา อังคนิช   ได้รับรางวัลชมเชย

การประกวดกระทง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.เด็กหญิงอริสรา สามัญ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2.เด็กชายจิรายุ ตุ้ยสอน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
3.เด็กหญิงศรัณยา ตุ้ยสอน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
4.เด็กหญิงจารุวรรณ สมบัติ  ได้รับรางวัลชมเชย