“พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวัดชัยมงคล จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นการให้นักเรียนทุกคนร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวที และความเคารพรักต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ครูและศิษย์เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดแน่นแฟ้น💖❤️