ประกาศวันมอบตัว นักเรียนปีการศึกษา 2564

         ประกาศให้ผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัวเพื่อเข้ารับการศึกษาปีการศึกษา 2564

               – วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ระดับชั้น อนุบาล 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1
               – วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    เวลา 09.00 – 12.00 น.  โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ