ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) มีความรุนแรงและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสายพันธุ์ B1.1 529 (Omicron) หรือโอมิครอน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ตามหนังสือสั่งการที่ กท 0704/1 ลงวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยให้พิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่กลุ่มคนจำนวนมาก นั้น

          ด้วยเหตุนี้โรงเรียนวัดชัยมงคลจึงมีความห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จึงขอเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากการเรียน On Site เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน On Line ตั้งแต่ วันที่ 7 มกราคม 2565 – 16 มกราคม 2565 และเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (on Site) ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

951384