เด็กรุ่นใหม่เท่ได้ ไร้โรค ไร้ควัน

หนังสั้น เรื่อง เด็กรุ่นใหม่เท่ได้ ไร้โรค ไร้ควัน

หนังสั้น เรื่อง เด็กรุ่นใหม่เท่ได้ ไร้โรค ไร้ควัน จากทีม WCMK Studio ส่งเข้าประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ตามโครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ปี 2563
หัวข้อ “Gen Z No Smoking No Covid – 19

จัดทำโดย
1. เด็กหญิงพจรัส มีทองคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เด็กหญิงสุนิสา ศรีโมรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. เด็กชายกวีเวช ศรีชาคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูที่ปรึกษา
คุณครูไพรวัลย์ คิ้วสุนทรเนตร