ครูประจำชั้นประถมศึกษา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูทยิดา

ครูทยิดา   วันสุข
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูลัดดา  อะรัญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครูอรอนงค์   คงเทียน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูจิราพร

ครูทยิดา   วันสุข
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ครูลัดดา  อะรัญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูชนกสุดา

ครูอรอนงค์   คงเทียน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ