ครูประจำชั้นประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูทยิดา   วันสุข
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูลัดดา  อะรัญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครูสุธินี พูดดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ครูจิราพร จันทยุทธ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ครูยุวดี อินทยุง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูชนกสุดา วาดพิมาย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย