กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                          วันอังคารที่ 2 เมษายน  2564  โรงเรียนวัดชัยมงคลจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ ฝึกความมีระเบียบวินัย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน อันเป็นบ่อเกิดแห่งความรักความสามัคคี ทำให้นักเรียนมีแนวทางในการดำเนินชีวิตในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข