กำหนดการการรับค่าอุปกรณ์การเรียน ฯ

       กำหนดการให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ ค่าอาหาร อาหารเสริม (นม) และมอบถุงยังชีพ ตามกำหนดการ ดังนี้